فرصت های شغلی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
محل تولد
تاریخ تولد
محل صدور
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
وضعیت نظام وظیفه
تلفن ثابت
شماره همراه
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ فارغ التحصیل
دپارتمان
نشانی محل سکونت
سابقه شغلی
مدت فعالیت شغل
علت ترک کار شغل